Ψηφιακή αφήγηση

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαλεία ψηφιακής αφήγησης» (στο ΠΑΚΕ Πάτρας, 2011) δημιουργήσαμε ένα video, έχοντας ως στόχο να αφηγηθούμε μια ιστορία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Windows Movie Maker, που μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε κατασκευάσει.
Βήμα 1ο: Περιγραφή του video
Είδος αφηγήματος: επεξηγηματικό
Πλαίσιο / περιβάλλον: αξιοποίηση στη τάξη για τη διδασκαλία της βιοεργογραφίας του ποιήματος του Κ. Π. Καβάφη, που εμπεριέχεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Α Λυκείου.
Δραματικό ερώτημα / θέμα: Στοιχεία της ζωής και του έργου του αλεξανδρινού ποιητή Κ.Π. Καβάφη
Ήχος: Χατζηδάκης Μάνος, «Χορός με τη σκιά μου»
Βήμα 2ο: Πρόταση αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία
Σκεπτικό: Η  αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης προτείνεται στο αντικείμενο της λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Στόχος της εφαρμογής  είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με πολυτροπικά και μη γραμμικά κείμενα και στη συνέχεια να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής τέτοιων κειμένων, με τη βοήθεια πολυμεσικού υλικού.
Χρήση ψηφιακών εργαλείων:
- Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο: Windows Movie Maker (για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης)
- Βιντεοπροβολέας (για την παρουσίαση του βίντεο)
- Φυλλομετρητής: Mozilla
- Ιστοσελίδες αναζήτησης:  google.com
- You Tube
- Scanner
- Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου (για τη μετατροπή του ήχου σε mp3)
Στόχοι:
Διδακτικοί: αναμένεται οι μαθητές
- να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της ζωής του Καβάφη
- να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησής του
- να παρατηρήσουν τις διάφορες προσωπογραφίες του ποιητή
Παιδαγωγικοί: αναμένεται οι μαθητές
- να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους
- να αναπτύξουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση
Τεχνολογικοί: αναμένεται οι μαθητές
- να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της ψηφιακής αφήγησης
- να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού
- να αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο, να επιλέξουν και να τις αξιοποιήσουν
Τεκμηρίωση: κλίμακα αξιολόγησης με βάση τα 7 στοιχεία της αφήγησης
1. Εστίαση αφήγησης (είναι ξεκάθαρος ο σκοπός και η εστίαση της αφήγησης;)
2. Δραματικό ερώτημα (κινητοποιεί το ενδιαφέρον;)
3. Συναίσθημα (δημιουργεί συγκίνηση;)
4.Φωνή (ταιριάζει η μουσική επένδυση με το αφήγημα;)
5. Εικόνες (η επιλογή των εικόνων συνεισφέρει στην κατάλληλη οπτικοποίηση της αφήγησης;)
6. Οικονομία (η αξιοποίηση των πόρων της αφήγησης αποδίδει επαρκώς την επιλεγμένη ενότητα ή απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες;)
7. Ρυθμός (είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία συνοχή στην αφήγηση ή υπάρχουν χάσματα;)
Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης θα περιληφθούν σε φύλλο αξιολόγησης που θα συμπληρωθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μαθητές στα πλαίσια της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, με βάση τη διαβαθμισμένη πεντάβαθμη κλίμακα (Likert): «
1=πάρα πολύ, 2=πολύ, 3=αρκετά, 4=λίγο, 5=καθόλου».
Επέκταση: Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί και στη διδασκαλία της Έκφρασης-Έκθεσης (Α Λυκείου), Θεματική ενότητα «Περιγραφή προσώπου» και στη διδασκαλία  της Έκφρασης-Έκθεσης (Β Λυκείου), Θεματική ενότητα «Βιογραφικό σημείωμα/Βιογραφία- Αυτοβιογραφία».
Επίσης, οι μαθητές μπορούν να ασκηθούν στη δημιουργία διαφορετικών μορφών αναπαράστασης αυτού του υλικού, να μετασχηματίσουν, δηλαδή, το πληροφοριακό υλικό του βίντεο σε άλλη μορφή ψηφιακής αφήγησης, δοκιμάζοντας εναλλακτικά εργαλεία (π.χ. το prezi.com, το power-point).

Δημιουργός: Μεταξούλα Μανικάρου

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger